Etusivu


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

[Luonnon lait]


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
UNIVERSAALIT LUONNON LAIT


Universaalit luonnot lait ovat hienoenergisiä lakeja, jotka ohjaavat elämän monimuotoista vuorovaikutusta ja kehitystä kaikilla luomakunnan tasoilla. Luomakunta ilmentyy kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnan välityksellä planetaarisen järjestyksen lisäksi. Henkikunta on myös näiden lakien piirissä. Koko maailmankaikkeus on universaalien luonnon lakien ohjauksessa. Elämän vuorovaikutus syntyy niiden toiminnan seurauksena.

Parhaan ymmärryksen luonnon laista saa mieltämällä ne hienoenergisiksi laeksi. Voidaan sanoa, että luonnon lait ovat kaiken toiminnan alku ja syy. Tästä syystä universaaleja luonnon lakeja nimitetään myös elämän henkisiksi laeiksi. Sana ”henkisyys” tässä yhteydessä viittaa hienoenergisiin elämän tasoihin.

Ihmiskunnan teknologia ja tiede ei ole vielä kehittynyt sille asteelle, että se pystyisi havaitsemaan elämässämme vaikuttavat universaalit luonnon lait. Ihminen voi tunnistaa ne kuitenkin joko suoraan selvätietoisesti hienomman energian tasoilla tai tarkkailemalla tietoisuudessa sekä elämässä vaikuttavia voimia, ilmiöitä ja niiden vuorovaikutusta.

Universaaleja luonnon lakeja voi tarkastella kolmen eri näkökulman kautta, jotka ovat yleinen näkökulma, tietoisuuden näkökulma ja elämisen taidon näkökulma.

1. Yleinen näkökulma. Aluksi elämän laeista esitellään selkeä ja yleinen kokonaiskuva. Pysyttelemme lähellä luonnon lakien perusolemusta, joka on maailmankaikkeudessa vaikuttavan energian ominaisuus. Yleinen näkökulma on energian ja voiman näkökulma. Tämän lisäksi tutkimme sitä, miten luonnon peruslait ilmentyvät elollisten piirissä erilaisissa energian vuorovaikutusyhteyksissä.

2. Tietoisuuden näkökulma. Tietoisuuden näkökulma tuo itsetuntemuksen painotuksen luonnon lakien ymmärtämiselle ja soveltamiselle. Tarkastelemme luonnon lakien vaikutuksia ihmisen olemuspuolten (sielu, mieli, keho) välisessä vuorovaikutuksessa. Teemme havaintoja siitä, miten luonnon lait ilmenevät kokonaisvaltaisen energeettis-fyysisen ihmisen tietoisuudessa. Tietoisuuden näkökulmat ovat itsetuntemus ja ihmisen olemuspuolet. Tämä näkökulma luo pohjan tietoisuuden peruslaeille, jotka syntyvät, kun luonnon lait vaikuttavat yksilön tietoisuudessa sekä henkisessä kasvussa.

3. Elämisen taidon näkökulma. Tässä kohdin pohdimme sitä, miten luonnon lakeja voidaan soveltaa käytännön elämässä. Elämisen taidon näkökulmat ovat itsekasvatus ja henkinen kasvu. Käsittelemme luonnon lakien soveltamista ja niiden kanssa tasapainossa elämistä. Elämisen taito toteutuu, kun ihminen ymmärtää luonnon lakien merkitykset itsensä ja ympäristönsä välisessä vuorovaikutuksessa ja kykenee elämään niiden kanssa tasapainossa.Seitsemäntoista keskeistä universaalia luonnon lakia:

1. Ykseyden laki
Rakkauden laki. Universaali henkinen rakkaus yhdistää ja elävöittää kaiken maailmankaikkeudessa. Kaikki olevainen kehittyy kohti elämän syvintä olemusta, joka on ykseys.

2. Energian laki
Maailmankaikkeus on energiaa. Energia ei katoa. Se muuttaa vain olomuotoaan.

3. Kolmen laki
Jokainen toiminto ja ilmiö on tulos kolmen voiman, positiivisen, negatiivisen ja neutraloivan, samanaikaisesta toiminnasta.

4. Ilmennyksen laki.
Energia ilmentyy hienommasta karkeampaan. Näkyvän maailman ilmiöt ja asiat ovat ensin olemassa henkisessä todellisuudessa.

5. Heijastuksen laki.
Yksilön elämä vastaa hänen tietoisuuden tasoaan. Maailma on meidän näköisemme.

6. Vapaan tahdon laki.
Jokaisella elollisella on vapaa tahto ilmentää itseään oman kehitysasteensa mukaisesti universaalien luonnon lakien ohjauksessa.

7. Tietoisuuden laki.
Elämän perusolemus on tietoisuus. Elämä on tietoiseksi tulemista sekä itsestä että ympärillä vaikuttavista universaaleista luonnon laeista.

8. Syyn ja seurauksen laki.
Karman eli oikeudenmukaisuuden laki. Jokaisella seurauksella on syynsä. Elämä ei ole sattumaa vaan seurausta.

9. Liikkeen laki.
Elämä on jatkuvaa liikettä. Mikään ei pysy vakiona. Vain liike on pysyvää.

10. Oktaavin laki.
Seitsemän laki. Elämän liike ja kehitys tapahtuu nousevien sekä laskevien oktaavien mukaisesti.

11. Kehittymisen laki.
Vihkimyksen laki. Henkinen kasvu tapahtuu asteittain tietoisuuden laajentuessa.

12. Virtaamisen laki.
Energian kierron laki. Elämä kukoistaa, kun energia virtaa vapaasti.

13. Tasapainon laki.
Kaikki olevainen pyrkii tasapainoon itsensä ja ympäristönsä kanssa.

14. Resonanssin laki.
Samankaltaisuuden laki. Kaikella on ominaisvärähtely, joka pyrkii voimistumaan. Samanlaisuus vetää puoleensa.

15. Vastakohtaisuuden laki.
Voima synnyttää vastavoiman. Jokaisella voimalla on vastavoimansa.

16. Vuorottelun laki.
Elämä on toiminnan ja levon vuorottelua. Toiminnan vaihetta seuraa aina lepovaihe.

17. Kierron laki.
Inkarnaation laki. Kehitys on elämän ja kuoleman kiertoa. Kuolema tekee mahdolliseksi elämän.


- Jaakko Muhonen / Selfcon -