Etusivu


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

[Itsetuntemus]

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
ITSETUNTEMUS


Useilla ihmisillä on yleisesti se käsitys, että he tuntevat itsensä hyvin ja että lisääntynyt itsetuntemus ei paranna konkreettisesti heidän elämäänsä. Tämä asenne on erittäin väärä ja tuhoisa, sillä se saattaa estää itsekasvatuksen tielle astumisen ja tietoisen henkisen kehittymisen. Tosiasia kuitenkin on, että suuri osa ihmisistä elää tietoisuuden pintakerrosten tuottamien tyydytysten maailmassa, jossa toiminta rakentuu fyysisen kehon ja tunteiden muodostamien tilapäisten ärsykkeiden tyydytyshakuisuudesta. Suuri osa ihmiskunnasta ei tunne todellista itseään, sielun ajatonta loistoa.

Ihmisen olemuspuoliin perehtyminen ja sen myötä tapahtuva itsen syvempi tiedostaminen on perinteisen itsekasvatuksen ensimmäinen vaihe. Kaksi itsekasvatuksen vaihetta ovat:

Itsetuntemus

Itsetuntemus on subjektiivista ymmärrystä itsestä. Se on omien halujen, tunteiden, ajattelun ja toiminnan eli koko käyttäytymisen tiedostamista. Itsetuntemuksen vaiheessa opitaan tuntemaan nykyinen minuus sekä synnytetään uusi tasapainoinen korkeamman minuuden idea ja ihanne. Itsetuntemuksen vaiheessa ei tehdä vielä mitään tietoisuutta ja luonnetta jalostavia harjoituksia. Itsetuntemuksen teho on omien vahvuuksien, heikkouksien, paheiden, hyveiden, olemuspuolten painotuksen (ihmistyypin) ja koko tietoisuuden sidonnaisuuden puhtaassa puolueettomassa tiedostamisessa. Itsen kohtaaminen vapauttaa myös monista peloista ja ahdistuksista eheyttäen tietoisuutta.

Itsetuntemus on passiivisen luomisen vaihe, jonka aikana uusi idea tasapainoisesta korkeammasta minuudesta syntyy hiljaisuudessa tiedostamisen ja rakkauden täyteisen hyväksymisen ilmapiirissä. Itsetuntemuksen vaiheessa ihminen tarkkailee hyväksyvästi itseään, niin kuin ulkopuolinen: ”Kaikki minussa on sekä hyvää että pahaa”.

Itsekasvatus

Kun ihminen on syventänyt itsetuntemustaan eli oppinut tiedostamaan omat vahvuutensa, heikkoutensa, hyveensä, paheensa ja olemuspuolten painotuksen, hän voi seuraavaksi ryhtyä varsinaiseen itsekasvatukseen. Itsekasvatus on määrätietoista tietoisuuden, luonteen ja tahdon yksilöllistä kehittämistä itsetuntemuksen vaiheessa syntyneen korkeamman minuuden ihanteen mukaiseksi.

Itsekasvatuksen vaiheessa tehdään kaikki tarpeelliset harjoitukset, joiden myötä tasapainoinen korkeampi minuuden idea saadaan käytännössä toteutumaan. Erilaisten harjoitusten avulla ihminen jalostaa itsekasvatuksen vaiheessa aktiivisesti olemuspuoliaan kohti korkeampaa ja eheämpää minuuden ihannetta: ”Jokaisella tunteella, ajatuksella, puhutulla sanalla ja toiminnalla on suuri merkitys, sillä niiden kautta luon itseni uudelleen joka hetki”.


Nämä ovat turvallisen itsekasvatuksen kaksi perusvaihetta. Itsekasvatus on mahdollista tehdä myös päinvastaisessa järjestyksessä, mutta tällöin on vaarana, että ihminen puutteellisen itsetuntemuksen ja vääristyneen motiivin vuoksi ryhtyy jalostamaan tietoisuuttaan ja luonnettaan itsekkäiden pyrkimystensä suuntaisesti. Itsetuntemuksen vaihe oikein suoritettuna takaa sen, että syntynyt uusi minuuden ihanne, joka on seuraavan vaiheen itsekasvatuksen päämääränä, on lähtöisin korkeamman mielen ja sielun yhteistyön tuloksesta. Tällöin ihmisen motiivit ovat puhtaat, kun hän aloittaa aktiivisen tietoisuuden ja luonteen jalostamisen itsekasvatuksen menetelmin.


Hiljentyminen ja itsen hyväksyvä tarkkailu ovat ne tekijät, joiden vaikutuksesta syntyy tasapainoinen itsetuntemus. Tunteiden hiljentyminen ja mielen selkiytyminen antavat tilaa sielulle, jossa oikea tasapainoinen kuva itsestä vahvuuksineen, heikkouksineen, hyveineen ja paheineen pääsee muodostumaan. Oikea itsetuntemus vapauttaa tietoisuutta ja syventää ymmärrystä saaden aikaan rauhaa, selkeyttä, tasapainoa sekä hyvää oloa. Itsetuntemus on passiivinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on itsen syvempi kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Itsetuntemuksen sivutuotteena, tietoisuuden uudelleenjärjestäytymisen ja tiedostamattomien korkeampien tahtokeskusten toiminnan seurauksena, syntyy uusi tasapainoinen kuva minuudesta.

Ihmisen päästäessä irti itsestä sielutietoisuus alkaa välittömästi vaikuttaa alempaan persoonalliseen tahtoon. Tämä on oikea asetelma todellisen itsetuntemuksen saavuttamiseksi ja uuden korkeamman minuuden synnyttämiseksi. Mitä enemmän korkeammille tahtokeskuksille annetaan tilaa toimia, sitä paremmat lähtökohdat on luotu tasapainoisen itsetuntemuksen synnylle.


Aloita itsetuntemuksen matka tyhjänä ja avoimena.

Itsetuntemuksen tarkoituksena on löytää itsestä aivan uusia puolia, joten unohda kaikki nykyiset mielikuvasi ja käsityksesi itsestäsi. Tyhjennä mielesi ja anna tilaa uudelle. Tarkkaile tietoisuuttasi avoimmesti ilman odotuksia. Lähde sillä asenteella, että sinä et tunne itseäsi.

Varaa aikaa itsesi kohtaamiseen.

Itsen kohtaaminen on uuden korkeamman ja eheämmän minuuden luomistapahtuma, joka vaatii aikaa. Tarkkaile tietoisuuttasi ja mietiskele itseäsi hiljaisuudessa. Varaa joka päivä riittävästi aikaa (vähintään 30 minuuttia) itsesi kohtaamiseen.Tasapainoisen itsetuntemuksen yleiset tuntomerkit

Itsetuntemus syntyy jokaisen ihmisen kohdalla yksilöllisesti. On kuitenkin mahdollista tunnistaa yleiset tuntomerkit, joita tarkkailemalla voi päätellä turvallisen ajankohdan aktiivisen itsekasvatuksen aloittamiseksi. Mikäli itsetuntemuksen synnyttämisessä käytetään pääasiallisena menetelmänä, kuten on suositeltavaa, hiljentymistä ja itsen hyväksyvää tarkkailua, auttavat seuraavat tuntomerkit tasapainoisen itsetuntemuksen tunnistamisessa.

1. Voit tarkastella menneisyyttäsi hyväksyvästi. Tämä itsetuntemuksen vaihe on kaikkein raskain ja tärkein. Joudut kohtaamaan avoimesti menneisyytesi. Koet ja purat kaikki sisäiset selvittämättömät tuntemuksesi, jotka ovat usein ahdistavia. Kun voit tarkkailla menneisyyttäsi hyväksyvästi, olet vapautunut menneisyyden psykologisesta riippuvuudesta. Olet oivaltanut ja sisäistänyt menneisyytesi rakentavalla tavalla osaksi itseäsi. Voit tarkkailla menneisyyden onnen ja ahdistuksen hetkiä tasavertaisina. Katkeruus ei paina sydäntäsi, koska anteeksianto ja ymmärrys ovat puhdistaneet sydämesi. Olet oivaltanut tunteesi menneisyyden tapahtumia ja ihmisiä kohtaan. Voit todeta mielessäsi: ”Tekisin kaiken samoin, jos eläisin uudelleen”.

2. Koet oivalluksia itsestäsi ja elämästäsi. Tässä itsetuntemuksen vaiheessa tunnistat omia paheitasi ja hyveitäsi. Alat ymmärtää omien reaktioittesi, tuntemustesi ja käyttäytymisesi syitä. Tulet oman sidonnaisuutesi tiedostamisen myötä syvemmin tietoiseksi itsestäsi. Tunnistat oman ihmistyyppisi ja olemuspuolten painotuksen sydän, järki, tunne, keho kokonaisuudessa. Olet tekemässä löytöretkeä itseesi. Koet oivalluksia menneisyyden valinnoistasi ja alat ymmärtää, miksi jokin asia elämässäsi kiinnostaa sinua. Näet elämäsi tapahtumien, vastoinkäymisten, onnistumisten ja ihmissuhteiden yhteyksiä sekä sen, mihin ne ovat johtaneet. Tietoisuutesi on eheytymässä lauseeseen: ”Hyväksyn kaiken, mikä on sisälläni”.

3. Kasvat henkisesti irti vanhasta. Niin kuin lapsi jättää vanhat lelunsa kasvaessaan kohti aikuisuutta, niin myös ihminen, joka on työstänyt menneisyytensä ja nykyisyytensä rakentavalla tavalla osaksi itseään, on sisäisesti valmis kohtaamaan elämän uudella syvemmällä tasolla. Olet kasvamassa syvemmän tiedostamisen myötä irti nykyisistä arvoistasi ja asioistasi. Koet sisäistä tyhjyyttä ja epävarmuutta, jotka ovat merkkejä siitä, että vanhat arvot ja asiat on työstetty loppuun ja uusia ei ole vielä syntynyt. Et tiedä mitä tekisit elämälläsi. Tässä itsetuntemuksen vaiheessa on tärkeää olla kärsivällinen. Vietä runsaasti aikaa yksin hiljaisuudessa, jotta uusi elämä pääsee kasvamaan sisimmästäsi käsin. Älä täytä väkisin sisäistä tyhjiötäsi, vaan anna itsellesi aikaa uuden henkisemmän minuuden rakentumisessa. Ole kärsivällinen ja muista mietelause: ”Uusi ei voi syntyä ennen, kuin vanha on kuollut”.

4. Tunnet sisäistä rauhaa. Kun pääset tähän vaiheeseen, olet kulkenut jo pitkän matkan kohti itsetuntemusta. Menneisyyden ahdistus ja suuri osa peloistasi ovat itsen kohtaamisen myötä kadonneet. Tietoisuutesi on tyyni, levollinen ja virkeä ylimääräisen sisäisen taakan purkautumisen ansiosta. Koet rauhaa, ja sinun on hyvä olla itsesi kanssa. Nautit hiljaisuudesta. Tunteet ja mieli ovat selkiytyneet. Olet avoin uusille asioille ja arvoille. Näet hyväksyvästi omat paheesi, hyveesi, puutteesi ja vahvuutesi sekä elämäsi tämän hetken tilanteen. Uusi korkeampi minuuden kuva on muodostumassa tai osaksi jo muodostunut tietoisuuteesi. Voit mielessäsi todeta: ”Olen valmis ja avoin uudelle eheämmälle minuudelle ja elämälle”.

5. Alat innostua uusista ideoista. Nyt sielutietoisuus pääsee vaikuttamaan alempaan persoonallisuuteesi luoden uudet korkeammat arvot ja ihanteet osaksi uutta rakentuvaa minuuttasi. Mieleesi virtaa uusia ideoita ja innostuksen kohteita, jotka koskevat luonnettasi, harrastuksiasi sekä koko elämääsi. Uusi korkeampi ja eheämpi minuuden idea on rakentumassa tietoisuuteesi. Luottamus elämän hyvyyteen kasvaa. Koet innostusta, iloa ja laajentuvaa rakkautta uusista asioista ja arvoista. Näet koko elämäsi merkityksen selkeämmin ja tunnet elämäsi arvojen syventyneen. Perspektiivi itseesi ja elämäänsi on laajentunut. Koet lisääntyvää luovuutta ja henkistä vapautta. Alat ymmärtää oman henkisen tiesi. Voit aloittaa uuden jakson elämässäsi lauseen: ”Elämä on jatkuva henkinen luomistapahtuma” vahvistamana.

6. Tutki motiivisi ennen kuin toimit. Nyt olet synnyttänyt lisääntyvän itsetuntemuksesi seurauksena uudet arvot ja korkeamman minuuden ihanteen henkisen kasvun päämääräksi. Tutki kuitenkin motiivisi ennen kuin toimit. Varmistu itsetutkistelun avulla siitä, että motiivisi ovat puhtaat ja suhteellisen epäitsekkäät. Kysy itseltäsi, miksi haluat olla tämän uuden ihanteen mukainen ja miksi haluat näitä uusia asioita elämääsi. Tarkista huolellisesti varsinkin se, että pelko ja viha eivät ole liikkeellepanevina voimina uusien ihanteiden ja arvojen takana. Mikäli koet iloa, rauhaa ja rakkautta, voit turvallisesti aloittaa itsekasvatuksen. Voit astua nyt itsekasvatuksen aktiiviseen vaiheeseen työstämään uuden minuuden osaksi itseäsi ja uudet ideat osaksi elämääsi.

- Jaakko Muhonen / Selfcon -
  Otoksia kirjasta: Tietoisuuden synteesi